Sağlık sektörü, Türkiye’de her geçen yıl yaklaşık yüzde 10 büyüme kaydederek genişlemeye devam etmektedir. Yaklaşık olarak 110 milyar TL’nin üzerinde bir hacme sahip olan sağlık sektörünün, gelecekte çok daha fazla hastaneye ihtiyacı olacaktır. Şu an ise sağlık kuruluşları içerisinde özel hastanelerin, sağlık sektörüne olan katkısı ortalama yüzde 25-30 oranında değişmektedir. Özel hastanelerin sektöre katkısı sadece hastane anlamında değil, yapılan operasyonlar anlamında da çok fazladır. Yapılan araştırmalara göre yılda yaklaşık 2 milyon yatarak tedavi işleminin, özel sağlık kuruluşları elinden çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca en karmaşık cerrahi müdahalelerinin de, çoğunlukla bu hastanelerde gerçekleştirildiği araştırmalarla ortaya konmuştur.

Özel Hastanelerin Önemi

Sağlık harcamaları bakımından OECD ülkeleri ortalamasının çok altında kalan Türkiye’de, sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki oranı yaklaşık yüzde 5,5 civarındadır. OECD ortalaması ise yaklaşık 9,5’tir. Sağlık harcamalarının ortalamanın altında kalması, ülkenin bir gerçeğini de ortaya çıkarmaktadır. Gelir dengesizliği yüzünden hastalar tedavilerini yaptırmak istedikleri özel hastanelere de gidememektedir. Bu da, özel hastanelerin sağlık harcamalarında çok küçük bir paya sahip olduğunu göstermektedir.

İyi bir gelişme göstergesi olması açısından, özel hastanelerin sektördeki büyümesi 2009 yılından bu yana ortalamanın üstünde artış göstermektedir. Sağlık harcamaları her yıl ortalama yüzde 10 büyüme kaydederken, özel hastaneler yüzde 13 ile ortalamanın üstünde büyüme kaydederek yüzleri güldürmektedir. Ülkemizde yeterli yatak kapasitesi olmamakla birlikte, hastane sayımız da hala yetersiz kalmaktadır. Bazı bölgelerde özel hastaneler en azından makul fiyatlar ile hastalara bakabilmektedir, bu sayede de devlet hastanelerinin üzerindeki yük bir nebze olsun azalmaktadır. Özel hastanelerin bu pozitif çarpan etkisi düşünüldüğünde, özel hastanelere karşı olmanın pek de bir anlamı kalmamaktadır.

Türkiye’de şu anda yaklaşık 565 özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin yatak kapasitesi ise ortalama 45 bindir ve yılda 80 milyon hastaya ayakta tedavi hizmeti verebilen özel hastaneler, ülkemizde çok önemli bir yere sahiptir. Özel hastanelerimiz ile birlikte toplamda 1500’ün üzerinde hastaneye sahip olsak da, her bir milyon kişiye düşen hastane sayısı bakımından hala ülke olarak gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmaktayız.